North Agency Marketingbureau Groningen Logo

Algemene voorwaarden NorthAgency
E-mail: contact@northagency.nl
Website: https://northagency.nl/

Artikel 1 – Definities
NorthAgency: NorthAgency, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 90325664.
Klant: degene met wie NorthAgency een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: NorthAgency en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NorthAgency.
NorthAgency en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
NorthAgency en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NorthAgency.
NorthAgency en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
NorthAgency en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit

Artikel 4 – Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag NorthAgency de offerte of het aanbod alsnog
binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt NorthAgency slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of
elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
NorthAgency hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of
verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
NorthAgency mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
NorthAgency en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk
anders wordt afgesproken.
NorthAgency mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
NorthAgency moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs
meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
NorthAgency mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
NorthAgency zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met NorthAgency opzeggen wanneer hij het niet eens is met
de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
NorthAgency mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen.
De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die NorthAgency hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het
afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim
en in gebreke is, zonder dat NorthAgency aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
NorthAgency mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen
voor het totale bedrag van de diensten of producten

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag NorthAgency de wettelijke rente van 8% per maand
voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een
maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding betalen aan NorthAgency.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag NorthAgency zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft
betaald.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen
van NorthAgency op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door NorthAgency, dan moet hij nog
steeds de afgesproken prijs betalen

Artikel 8 – Opschortingsrecht
De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Verrekening

De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan NorthAgency te verrekenen met een vordering op
NorthAgency.

Artikel 10 – Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van NorthAgency die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van NorthAgency de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 – Garantie
Wanneer de Klant en NorthAgency een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor NorthAgency enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst
NorthAgency voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
NorthAgency mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Klant.
De Klant moet ervoor zorgen dat NorthAgency op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Zorgt de Klant er niet voor dat NorthAgency tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan NorthAgency.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
voortvloeit.
Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert NorthAgency de betreffende bescheiden.
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door NorthAgency redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens
of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Duur overeenkomst dienst
De overeenkomst tussen NorthAgency en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden,
tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd, tenzij de Klant of NorthAgency de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is
de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 15 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd
De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een
opzegtermijn van 2 maanden.
Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een
opzegtermijn van 1 maand.
Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet
opzegbaar.

Artikel 16 – Vrijwaring
De Klant vrijwaart NorthAgency tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door NorthAgency
geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 – Klachten
De Klant moet een door NorthAgency geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten,
dan moet de Klant NorthAgency daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
tekortkoming.


Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming NorthAgency hiervan op de
hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat NorthAgency
hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en NorthAgency.


Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat NorthAgency andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 18 – Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan NorthAgency.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling NorthAgency ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Klant
Wanneer NorthAgency een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid NorthAgency
NorthAgency is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
Wanneer NorthAgency aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met
de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
NorthAgency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer NorthAgency aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen
schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 21 – Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van NorthAgency vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 22 – Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer NorthAgency toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of
geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door NorthAgency nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat
NorthAgency in verzuim is.
NorthAgency mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer NorthAgency kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 23 – Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van NorthAgency door de Klant niet aan NorthAgency
kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computer-virussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen

– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor NorthAgency 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat NorthAgency kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als
NorthAgency de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
NorthAgency hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer
NorthAgency hiervan voordeel heeft.

Artikel 24 – Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en
NorthAgency de overeenkomst aanpassen.

Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden
NorthAgency mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag NorthAgency altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal NorthAgency zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst
opzeggen.

Artikel 26 – Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met NorthAgency aan anderen overdragen zonder schriftelijke
toestemming van NorthAgency.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 27 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit
geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat NorthAgency bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 28 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en NorthAgency is
Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van NorthAgency is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen de Klant en NorthAgency, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 18 maart 2024.